USŁUGI

PRAWO PRACY

Nasza kancelaria reprezentuje zarówno pracodawców, jak i pracowników. W obsłudze pracodawców tworzymy regulaminy oraz inne wewnątrzzakładowe regulacje, doradzamy w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę. Tworzymy umowy o pracę, o świadczenie usług, o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności. Tworzymy procedury antymobbingowe, reprezentujemy pracodawców podczas kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów. Pomagamy pracodawcom kontrolować wykorzystywanie przez pracowników zwolnień lekarskich. Tworzymy programy motywacyjne oraz lojalnościowe. Wspieramy przy wyborze zewnętrznych form zatrudnienia takich jak agencje pracy tymczasowej. Reprezentujemy naszych klientów podczas sporów z ZUS. Reprezentując pracowników wspieramy ich w przypadkach nieuzasadnionego lub nieprawidłowgo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Wyjaśniamy wątpliwości w zakresie podstawy zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, prawa do urlopu czy naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Reprezentujemy w sytuacji odmowy wypłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń na pracę i zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców. Udzielaniu wsparcia w procedurach wizowych. Wspieramy naszych Klientów przy zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz podczas kontroli legalności zatrudnienia. Wyjaśniamy wątpliwości w zakresie legalnego pobytu i pracy obcokrajowców na terytorium Polski.

Prawo nowych technologii

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółek z sektora nowych technologii, m. in. IT. Oferujemy wsparcie w sporządzaniu umów o współpracy oraz umów outsourcingowych. Specjalizujemy się w sporządzaniu umów w projektach wdrożeniowych. Oferujemy również pomoc prawną dla podmiotów działających w branży marketingu i reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania umów, a także opinii w zakresie prawnych aspektów marketingu i reklamy. Zajmujemy się ponadto obsługą podmiotów działających w branży e-commerce. Wiemy, jak ważna jest ochrona własności intelektualnej, dlatego zadbamy też o umowy licencyjne lub przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach z w/w zakresu, w tym także w negocjacjach kontraktów.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

W świecie Internetu i szybkiego przepływu informacji można bardzo łatwo natrafić na fałszywe informacje (tzw. fake news) godzące w dobra innych osób. Często spotykamy się z sytuacjami znieważania czy pomawiania innych osób. Sprawcy takich czynów czy autorzy nieprawdziwych informacji często czują się bezkarni, wierząc w złudne poczucie anonimowości, jakie daje im obecność w sieci pod pseudonimem czy nieprawdziwym nazwiskiem. Nasza kancelaria wspiera naszych klientów, w szczególności twórców, w ochronie ich praw . Pomaga uzyskiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz orzeczenia nakazujące zaprzestania naruszeń. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania.

Obsługa inwestycji budowlanych oraz zamówienia publiczne

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych. Sporządzamy umowy na każdym etapie inwestycji budowlanych, w tym umowy deweloperskie. Oferujemy analizę prawną dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SIWZ. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do KIO, skargi na orzeczenia KIO, skargi do sądów administracyjnych. Reprezentujemy klientów w w/w postępowaniach. Reprezentujemy również klientów na etapie negocjacji kontraktów.

Prawo handlowe – obsługa korporacyjna spółek

Nasza kancelaria zapewnia bieżącą obsługę spółek prawa handlowego. Zajmujemy się przygotowywaniem uchwał na zgromadzenia wspólników, zebrania rady nadzorczej oraz zarządu, wnioskami do sądów rejestrowych oraz relacjami na linii spółka-zarząd. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących między innymi uchylenia czy unieważnienia uchwał czy wykluczenia wspólnika ze spółki. Tworzymy modele wynagradzania członków zarządu.

Windykacja należności

Będąc przedsiębiorcami wiemy, jak trudne bywa uzyskanie zapłaty za dostarczony towar czy wykonane usługi. Jedną z najpewniejszych (a z pewnością – najbardziej zgodną z prawem) metod jest skierowanie sprawy na drogę sądową, a następnie do egzekucji komorniczej. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania – negocjacji, mediacji, przed sądami wszystkich instancji oraz podczas postępowania komorniczego. W trakcie egzekucji jesteśmy w stałym kontakcie z Komornikami Sądowymi. Współpracujemy z firmami zajmującymi się wywiadem gospodarczym. Oferujemy sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, a także stosownych pism i wniosków w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Prawo Cywilne i Spadki

Compliance

Zgodność działalności z prawem stanowi podstawę biznesu. Dlatego też zadbamy o sporządzanie właściwych procedur i regulaminów w celu dostosowania działalności podmiotu do obowiązujących przepisów. Sporządzamy analizy i audyty w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Sporządzamy również analizy due diligence. Współpracujemy z ekspertami z w/w dziedzin.

Szkolenia

W każdej z wymienionych przez nas dziedzin przeprowadzamy szkolenia, zarówno dla pracowników naszych Klientów jak i dla dowolnej grupy zainteresowanych osób (minimalna liczba uczestników to 5 osób).