ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest AKKG GRUSZKA KIDAWA RADCOWIE PRAWNI Spółka Partnerska, z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice, numer KRS: 0000861546, NIP: 9542818658 (dalej: „Administrator”).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością doradztwa prawnego. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu prowadzenia z Państwem korespondencji , odpowiedzi na zadane pytanie przesłane poprzez wiadomość e-mail, formularz kontaktowy lub telefonicznie. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które zostały dobrowolnie przez Państwa udostępnione, w tym także dane zawarte w dokumentach przesłanych przez Państwa w związku ze świadczoną przez Administratora usługą.

Administrator przetwarza również dane osobowe w celach marketingowych takich jak np. wysyłka newslettera. Zapisanie na usługę newslettera jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili odwołane.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Administrator przetwarza w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w celu realizacji zawartej umowy lub działanie na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit. b RODO)

Administrator przetwarza dane osobowe także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być rónież niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Administrator może także wykorzystywać dane w oparciu o przepisy prawne nakładające na niego taki obowiążek np. przepisy prawa podatkowego lub ustawy – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązany jest do przekazania danych osobowych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Administrator może przekazywać i udostępniać dane osobowe także podmiotom trzecim, w związku ze świadczonymi przez te podmioty usługami na rzecz Administratora, tj. takim jak np. podmioty świadczące usługi prawne, n, usługi księgowe, dostawcy usług IT (np. oprogramowania)

Dobór podmiotów, z którymi współpracuje Administrator odbywa się z uwzględnieniem zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych przez te podmioty. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o zawartą umowę powierzenia takich danych i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez te podmioty usług. Administrator z należytą starannością wybiera podmioty, z którymi współpracuje, w szczególności którym powierza przetwarzanie danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Podmioty te na podstawie zawartej umowy zobowiązane są do dochowania poufności co do gromadzonych przez Administratora danych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także zmian technicznych lub technologicznych, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator każdorazowo publikuje aktualną treść Polityki Prywatności.

KONTAKT

W celu zmiany, aktualizacji, usunięcia lub dostępu do danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, można kontaktować się z Administratorem na przykład pod adresem e-mail: adriana.kidawa@akkg.pl lub pod numerem telefonu: +48 794968610.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania danych osobowych, w takiej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).