ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Krzysztof Gruszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF GRUSZKA- KANCELARIA RADCY PRAWNEGO pod adresem: ul. Mariacka 17 lok 4, 40-014 Katowice, numer NIP: 949-21-09-887 (dalej: „Administrator”).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością doradztwa prawnego. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu prowadzenia z Państwem korespondencji  , odpowiedzi na zadane pytanie przesłane poprzez wiadomość e-mail, formularz kontaktowy lub telefonicznie. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które zostały dobrowolnie przez Państwa udostępnione, w tym także dane zawarte w dokumentach przesłanych przez Państwa w związku ze świadczoną przez Administratora usługą.

Administrator przetwarza również dane osobowe w celach marketingowych takich jak np. wysyłka newslettera. Zapisanie na usługę newslettera jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili odwołane.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Administrator przetwarza w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania w celu realizacji zawartej umowy lub działanie na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit. b RODO)

Administrator przetwarza dane osobowe także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być rónież niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Administrator może także wykorzystywać dane w oparciu o przepisy prawne nakładające na niego taki obowiążek np. przepisy prawa podatkowego lub ustawy –  przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązany jest do przekazania danych osobowych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Administrator może przekazywać i udostępniać dane osobowe także podmiotom trzecim, w związku ze świadczonymi przez te podmioty usługami na rzecz Administratora, tj. takim jak np. podmioty świadczące usługi prawne, n, usługi księgowe,  dostawcy usług IT  (np. oprogramowania)

Dobór podmiotów, z którymi współpracuje Administrator odbywa się z uwzględnieniem zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych przez te podmioty. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o zawartą umowę powierzenia takich danych i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia przez te podmioty usług. Administrator z należytą starannością wybiera podmioty, z którymi współpracuje, w szczególności którym powierza przetwarzanie danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Podmioty te na podstawie zawartej umowy zobowiązane są do dochowania poufności co do gromadzonych przez Administratora danych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także zmian technicznych lub technologicznych, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator każdorazowo publikuje aktualną treść Polityki Prywatności.

KONTAKT

W celu zmiany, aktualizacji, usunięcia lub dostępu do danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, można kontaktować się z Administratorem  pod adresem e-mail: krzysztof.gruszka@akkg.pl lub pod numerem telefonu: 531-629-193

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania danych osobowych, w takiej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).